Informace o škole

ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Pěčín je školské zařízení, které se nachází v klidné části obce Pěčín. Součástí budovy školy je jednotřídní základní škola s 1. -4.ročníkem, jedno oddělení školní družiny a jedna třída mateřské školy. Základní škola má kapacitu 30 žáků, školní družina má kapacitu 27 žáků a mateřská škola může být plně naplněna 24 dětmi.

Příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Pěčín, IČO 75017482, vznikla 1.1.2003 a jejím zřizovatelem je Obec Pěčín. Ve školním roce 2005-2006 došlo ke změně názvu. Původní název Základní škola Pěčín, okres Rychnov nad Kněžnou byl ke dni 1.3.2006 změněn na název Základní škola a mateřská škola Pěčín.

 

VYBAVENÍ ŠKOLY

Školní výuka probíhá ve 2 učebnách. Jedna je využívána jako kmenová učebna pro jazyky, matematiku a prvouku, vlastivědu a přírodovědu. Druhá učebna je používána k výuce výchov a jako počítačová učebna se pěti počítači, které jsou připojeny na Internet. Tato učebna je dále využívána jako herna pro odpolední družinu. V podkroví budovy školy je velká učebna, která je využívána jako tělocvična, často se v ní však konají i divadla či koncerty. Mateřská škola má velkou hernu a ložnici. Součástí  areálu školy je školní zahrada s novým dřevěným herním systémem a pískovištěm. Tady děti tráví velké přestávky a při dobrém počasí i dobu odpolední družiny. Mateřská škola využívá školní zahradu podobným herním a pohybovým aktivitám.

V budově školy je umístěna i školní jídelna s kuchyní, která zajišťuje stravování školních a předškolních dětí a cizích strávníků.   

Žáci základní školy i děti z mateřské školy mají přístup na internet, používají společné počítače s tiskárnou a kopírku. Ve škole jsou tři interaktivní tabule, devět tabletů a osm elektronických čteček. Nově škola zakoupila dalších 20 tabletů z Operačního prgramu Věda, výzkum, vzdělání.

Sbírky pomůcek a školní a žákovská knihovna mají své místo v kabinetech učitelů.

 

CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ

Škola vzdělává děti z Pěčína a Rokytnice v O.h., mateřskou školu navštěvují děti z Pěčína a Rokytnice v O.h. Děti s SPU jsou plně integrované, navštěvují speciální hodiny reedukace a pracují podle individuálních vzdělávacích plánů.

 

CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU

Pedagogický sbor tvoří v současné době 2 učitelé I. stupně a 2 učitelky mateřské školy a vychovatelka školní družiny. Ve škole pracuje  metodik prevence sociálně patologických jevů. Logopedickou péči zajišťuje externí pracovnice.

Pedagogičtí pracovníci se průběžně vzdělávají v dalších oborech, které jsou potřeba pro zkvalitnění jejich práce.

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

O úklid ve škole, drobné opravy a topení se stará školnice. Ve školní jídelně pracuje vedoucí školní jídelny a kuchařka.

DLOUHODOBÉ PROJEKTY

Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech. Pořádáme kulturní a sportovní a ekologické akce. Žáci 1. – 4. ročníku každoročně absolvují zimní kurz bruslení v Rychnově nad Kněžnou a plavecký kurz ve sportovním areálu v Rychnově nad Kněžnou.


ZÁJMOVÁ ČINNOST

Ve škole pracuje dlouhodobě kroužek Paličkování, Hudební škola - zpěv a výuka na hudební nástroj a Taneční kroužek.

 

SPOLUPRÁCE S RODIČI A S JINÝMI SUBJEKTY

Při základní škole je zřízena Školská rada, která se schází podle potřeby několikrát ve školním roce a řeší potřebné záležitosti. Rodiče a veřejnost jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím webových stránek a vývěsky v obci, která je pravidelně aktualizována.

Třídní učitelka si v případě potřeby sama organizuje třídní schůzky. Hlavní formou komunikace s rodiči je individuální konzultace. Snažíme se, aby se spolupráce s rodiči stále rozvíjela. Pedagogové spolupracují při řešení vzdělávacích a výchovných problémů. Škola úzce spolupracuje s obcí.


KONTAKTY

Adresa školy: Základní škola a mateřská škola Pěčín

                    517 57 Pěčín 42

Telefon: 491 616 987, mobil: 737 627 860

Školní jídelna, mobil 739 252 151

IČO: 75017482

Datová schránka: zb7mgfe